Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

La 24.12.2010 a intrat în vigoare Legea Nr. 242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare. Textul Legii poate fi accesat aici

Taxa consulară se încasează pentru:

 • perfectarea setului de documente privind obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova;
 • legalizare consulară;
 • solicitarea unui act sau a unei informaţii;
 • examinarea cererilor privind cetăţenia Republicii Moldova;
 • eliberarea adeverinţelor privind cetăţenia Republicii Moldova;
 • perfectarea vizelor;
 • introducerea datelor copilului în paşaportul părinţilor (cu sau fără aplicarea fotografiei acestuia);
 • examinarea cererilor privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv;
 • înregistrarea căsătoriei;
 • eliberarea certificatului de căsătorie;
 • înregistrarea divorţului;
 • transcrierea actelor de stare civilă;
 • examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv;
 • îndeplinirea actelor notariale;
 • întocmirea şi eliberarea documentelor cu caracter consular conform legislaţiei Republicii Moldova şi/sau conform legislaţiei altor state.

Serviciile consulare scutite de taxă consulară:

Taxa consulară nu se încasează:

 • la prestarea serviciilor consulare, în cazurile în care se acţionează în numele Republicii Moldova, pentru dobândirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale ale statului;
 • la eliberarea paşapoartelor diplomatice şi a paşapoartelor de serviciu;
 • la acordarea vizelor pentru funcționării organizaţiilor internaţionale în cazul deplasărilor de serviciu, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la acordarea, în condiţii de reciprocitate, a vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
 • la acordarea vizelor pentru membrii delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi pentru alte persoane invitate oficial, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la perfectarea vizelor pentru consulii onorifici ai Republicii Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora (soţ/soţie, şi copii pînă la 18 ani);
 • la perfectarea vizelor pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
 • la eliberarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu;
 • la perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
 • la perfectarea demersurilor, adresate misiunilor diplomatice sau consulare străine, de solicitare a vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi pentru titularii paşapoartelor de cetăţean al Republicii Moldova, membri ai delegaţiilor oficiale ale Republicii Moldova;
 • la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de naştere întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă;
 • la autentificarea cererii tatălui sau a cererii comune a părinţilor copilului privind paternitatea şi remiterea cererii respective către organul de stare civilă ce păstrează actul de naştere la care se face referinţă;
 • la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de deces, întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova decedaţi pe teritoriul statului de reşedinţă, precum şi la eliberarea paşaportului mortuar;
 • la prestarea serviciilor consulare în cazurile legate de expedierea de ajutoare umanitare în Republica Moldova;
 • la includerea în evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova;
 • la prestarea de servicii consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de ființe umane în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • la eliberarea titlului de călătorie şi a altor tipuri de documente la solicitarea autorităţii statului de reşedinţă sau a celui acreditar;
 • la aplicarea, de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a apostilei pe actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice, emise de acestea în interes propriu;
 • la rectificarea greşelilor comise din vina persoanei responsabile la întocmirea diferitelor acte;
 • la autentificarea testamentelor şi contractelor de transmitere a averii în folosul statului ori în scop de caritate;
 • la legalizarea copiilor (duplicatelor) de pe documentele referitoare la decorarea cu medalii a mamelor cu 3 sau mai mulţi copii;
 • la prestarea de servicii consulare angajaţilor instituţiilor serviciului diplomatic;
 • la perfectarea de vize persoanelor originare din Republica Moldova;
 • la eliberarea actelor pe numele minorului/elevului/studentului, cetăţean al Republicii Moldova, destinate prezentării în instituţiile de învăţămînt.

Cheltuieli aferente:

Cheltuieli aferente – cheltuieli suportate de misiunile diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lângă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova în urma prestării serviciilor consulare.

             Cuantumul taxelor consulare și aferente serviciilor consulare prestate 

                              de către Ambasada Republicii Moldova la Baku 

Nr.
crt.

Serviciul

Taxa consulară

Taxa aferentă

Perfectarea vizelor

 

 

 

 

 

 

1

Tip A – viză de tranzit aeroportuar

20

0

2

Tip B - viză de tranzit

40

0

3

Tip C - viză de scurtă şedere

40

0

4

Tip D - viză de lungă şedere

40

0

Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean
al Republicii Moldova şi altor documente

 

 

 

Taxa pentru

pașaport Agenția Servicii Publice

Taxa consulară

Taxa aferentă

1

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova

termen 30 zile

39


40


21

termen 15 zile

49

termen 5 zile

69

2

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova pentru copilul până la vârsta de 12 ani

termen 30 zile

30


40

20

termen 15 zile

37

23

termen 5 zile

53

22

3

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă permanent

termen 30 zile

30


40

20

termen 15 zile

37

23

termen 5 zile

53

22

4

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă provizoriu

termen 30 zile

30


40

21

termen 15 zile

37

23

termen 5 zile

53

22

5

Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova

termen 30 zile

6


30

19

termen 15 zile

10

20

termen 5 zile

19

21

6

Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, în locul actului de identitate de uz intern declarat pierdut sau furat

termen 30 zile

6


30

19

termen 15 zile

15

20

termen 5 zile

29

21

7

Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova

3,50

30

18

8

Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetățeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv

termen 90 zile

0


150


10

termen 60 zile

34

termen 30 zile

71

9

Eliberarea titlului de călătorie

20

5

Acțiunile consulare în domeniul cetățeniei

 

 

1

Examinarea cererii privind dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

10

5

2

Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

300

20

3

Examinarea cererii privind redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

10

5

4

Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

50

0

5

Eliberarea adeverinţei privind dobândirea/redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova

10

0

6

Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie

50

0

Înregistrarea actelor de stare civilă

 

 

1

Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie

50

20

2

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile când între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă

250

20

3

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărârii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

50

20

4

Înregistrarea divorţului în temeiul hotărârii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei

150

20

5

Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv

20

5

6

Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv

20

10

Îndeplinirea actelor notariale

 

 

1

Autentificarea procurii:
a) în numele persoanei fizice
b) în numele persoanei juridice


30
60


0
0

2

Autentificarea testamentului

30

0

3

Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj

100

5

4

Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale

50 (pentru fiecare lună)

5 (pentru fiecare lună)

5

Legalizarea semnăturilor de pe documente

10

0

6

Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele

2 (pentru
o pagină)

0

7

Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele

10 (pentru
o pagină)

5(pentru
document)

8

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie
c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului


20

10
150

9

Primirea documentelor la păstrare

20 (pentru
fiecare lună)

0

10

Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

10

0

11

Întocmirea protestelor de mare

30

0

12

Asigurarea probelor

50

0

13

Alte acte notariale

50

0

Supralegalizarea consulară

 

 

 

Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova
a) pentru persoane fizice
b) pentru persoane juridice30
605
5

Alte acţiuni consulare

 

 

1

Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova

30

5

2

Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decât cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sânt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sânt parte

30

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achitarea taxelor pentru serviciile consulare pot fi efectuate prin intermediul INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN, iar rechizitoriul bancar poate fi accesat aici.

ATENȚIE!!! 

Până la efectuarea plăților pentru serviciile consulare se recomandă de a contacta Ambasada (+994 12 510 15 38) cu scopul de a verifica deținerea tuturor actelor necesare pentru prestarea serviciului consular solicitat.