Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

A A A

Emigrare autorizată

EMIGRAREA AUTORIZATĂ ÎN REPUBLICA AZERBAIDJAN, GEORGIA, REPUBLICA INDIA SAU REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN

Ambasada Republicii Moldova la Baku recepţionează actele pentru aprobarea emigrării autorizate în Republica Azerbaidjan, Georgia, Republica India sau Republica Islamică Iran de la cetăţeni ai Republicii Moldova, care au intenţia de a se stabili cu domiciliul permanent în statele respective.

Cetăţenii Republicii Moldova, cu domiciliul sau reședința în Republica Moldova, care solicită autorizarea emigrării, depun PERSONAL următoarele acte în original + 2 copii (se selectează după caz):

 • Paşaportul;
 • Buletinul de Identitate;
 • Livretul Militar (pentru supuşi militari) sau certificatul privind excluderea din evidenţa militară;
 • Adeverinţa de pensionar (pentru pensionari);
 • 4 (Patru) fotografii color - 35x45 mm;
 • Certificatul de naştere al solicitantului (dacă solicitantul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificatul de naştere moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 • Certificatele de naştere ale copiilor minori (dacă solicitantul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificatul de naştere moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 • Certificatul de căsătorie şi/sau certificatele de divorţ (în cazul căsătoriei încheiate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificatul de căsătorie moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 • Certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui (dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta). Dacă schimbarea numelui/prenumelui a fost efectuată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificatul moldovenesc transcris de schimbare a numelui/prenumelui sau se va solicita procedura de transcriere;
 • Declarația autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului din care să rezulte acordul privind emigrarea minorului împreună cu solicitantul, dacă declarantul rămâne cu domiciliul sau cu reședința pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Declarația autentificată notarial a minorului cu vârsta cuprinsă între 10 şi 18 ani, care emigrează cu unul din părinţi, privind acordul la emigrare cu părintele respectiv;
 • Declaraţia autentificată notarial a reprezentantului legal al minorului sau a persoanei plasate sub tutelă sau curatelă, care rămâne cu domiciliul sau cu reședința în Republica Moldova, din care să rezulte acordul la emigrarea persoanei reprezentate la un alt reprezentant legal stabilit cu domiciliul în străinătate. În asemenea caz se prezintă şi declaraţia din care să rezulte că reprezentantul legal la care se stabileşte minorul acordă spaţiul locativ şi întreţinere. În cazul în care reprezentantul legal este altul decât părinţii se prezintă suplimentar decizia autorităţii tutelare;

Pentru procedura de emigrare autorizată, solicitantul va achita o taxă de 170 euro (150 – taxe consulare, 20 – taxe aferente)

* Declaraţiile pot fi perfectate şi autentificate notarial la Ambasadă.

* Potrivit articolului 11 al Legii cetăţeniei Republicii Moldova, Nr. 1024 din 02.06.2000 (Publicată la 10.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 98 art. Nr. 709), este considerat cetăţean al Republicii Moldova copilul născut din părinţi, ambii sau unul dintre care, la momentul naşterii copilului, este cetăţean al Republicii Moldova (indiferent de locul naşterii).

IMPORTANT!

Documentele menționate se prezintă în original.

În cazul în care solicitantul nu poate obţine din anumite motive declaraţiile menționate, acesta prezintă decizia instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă privind lipsa obligaţiilor legale neonorate faţă de persoanele vizate sau privind dreptul la plecare fără acordul acestora.

TERMEN!

Cererea privind autorizarea emigrării se examinează în termen de până la 3 luni de către Agenția Servicii Publice, din momentul recepționării acesteia de la misiunea diplomatică.

Solicitantul care nu deţine paşaport, poate depune cererea pentru eliberarea acestuia, concomitent cu cererea privind autorizarea emigrării.