Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

A A A

Cetăţenia

INFORMAŢIE PRIVIND MODUL DE REDOBÂNDIRE AL CETĂŢENIEI REPUBLICII MOLDOVA

Persoanele care au renunţat la cetăţenia Republicii Moldova şi au domiciliu legal şi obişnuit în străinătate pot redobândi cetăţenia moldovenească. Pentru aceasta e nevoie să depună la oficiul consular al Republicii Moldova următoarele acte:

 • Cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular);
 • Autobiografia (va conţine informaţii despre perioada de domiciliere în Republica Moldova, data de stabilire cu domiciliu permanent în străinătate, starea civilă, viza de domiciliu, locul de muncă, rudele apropiate: părinţi, soţ/soţie, copii, motivul pierderii cetăţeniei);
 • Adeverinţa de la domiciliu privind componenţa familiei;
 • Adeverinţa privind renunţarea la cetăţenie sau copia hotărârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova);
 • Actul de identitate, în original şi 4 copii;
 • Cazierul judiciar din ţara de domiciliere;
 • Patru fotografii color, 35 x 45 mm;
 • Cererea şi autobiografia solicitantului de cetăţenie se vor completa în limba română. Documentele perfectate în alte limbi decât română trebuie sa fie traduse;
 • Taxa consulară pentru examinarea cererii este de 10 Euro. Adăugător taxei consulare se încasează taxa pentru acoperirea cheltuielilor aferente în mărime de 5 Euro.

RENUNŢAREA LA CETĂŢENIA REPUBLICII MOLDOVA

Cetăţenii Republicii Moldova, cu domiciliu legal si obişnuit în străinătate, pot renunţa la cetăţenia Republicii Moldova. Pentru aceasta ei urmează să depună la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova următoarele acte:

 • Autobiografia (va conţine informaţii despre data, locul naşterii şi alte date biografice, inclusiv ale copiilor minori în cazul în care şi aceştia renunţă la cetăţenia Republicii Moldova, despre cetăţenia actuală şi cele precedente, anii înmatriculării şi absolvirii instituţiilor de învăţământ, locurile de muncă inclusiv data angajării şi concedierii, data plecării din Republica Moldova, data şi temeiul primirii permisului de şedere, data primirii de la autorităţile Republicii Moldova a autorizării stabilirii cu domiciliu permanent, datele privind starea civilă, locul de domiciliere, datele părinţilor, soţului, soţiei, copiilor (data şi locul naşterii, locul domiciliului actual, cetăţenia);
 • Actul de identitate (paşaportul moldovenesc pentru călătorii în străinătate cu ştampila pe pagina nr.6 privind emigrarea autorizată);
 • Certificatul de naştere;
 • Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ (în cazul de divorţ, doamnele prezintă extrasul din Registrul de căsătorie);
 • Certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, după caz;
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei, după caz;
 • Certificatul de naştere a copiilor cu vârsta de până la 18 ani;
 • Adeverinţa deţinerii sau dobândirii cetăţeniei unui alt stat sau garanţia dobândirii unei alte cetăţenii, cu valabilitate de cel puţin un an din momentul depunerii cererii;
 • Adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
 • 4 fotografii color, 35x45 mm;
 • Bonul de plată a taxei de stat în sumă de 300 Euro achitat la misiunea diplomatică a RM peste hotare;
 • Părinţii care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova pot depune cerere de păstrare a cetăţeniei moldoveneşti pentru copii lor;
 • În cazul în care ambii părinţi sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi doar unul dintre ei renunţă la cetăţenie, depunând o cerere comună şi pentru copil, celălalt părinte trebuie să prezintă o declaraţie autentificată notarial privind acceptul dat copilului de a renunţa la cetăţenia Republicii Moldova;
 • Cererea privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a persoanei care nu a atins vârsta de 18 ani se examinează la solicitarea scrisă a părinţilor sau a reprezentantului legal, depusă împreună cu copia autentificată a certificatului de naştere a copilului;
 • Copiii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani depun consimţământul autentificat la notar privind renunţarea la cetăţenie;
 • Actele de stare civilă, eliberate de organele competente ale altor state începând cu 17 august 2001, urmează a fi transcrise;
 • Documentele perfectate în alte limbi decât română sau rusă urmează a fi traduse;
 • Taxa consulară pentru examinarea cererii de renunţare la cetăţenia RM constituie 300 – Euro;
 • Adăugător taxei consulare se încasează taxa pentru acoperirea cheltuielilor aferente în mărime de 20 Euro.

DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI PRIN RECUNOAŞTERE

În conformitate cu art.12 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000, au dreptul sa dobândească cetățenia Republicii Moldova prin recunoaștere persoanele care sunt născute pe teritoriul Republicii Moldova sau persoanele unul dintre ai căror părinţi sau bunei s-a născut pe teritoriul numit, persoanele care până la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M., urmaşii lor, dacă domiciliază în mod legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova, persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor.

Solicitantul urmează să depună la Ambasadă următoarele acte:

 • Cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular);
 • Autobiografia (va conţine informaţii despre data şi locul naşterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupaţia şi locul de trai);
 • Trei fotografii color, 35 x 45 mm;
 • Certificatul de naştere;
 • Paşaportul intern şi cel pentru călătorii în străinătate;
 • Certificatul de căsătorie (după caz);
 • Certificatul de divorţ (după caz);
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei (după caz);
 • Certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decât de căsătorie sau divorţ);
 • Certificatul de naştere al copiilor minori (în cazul copiilor cu vârsta de până la 18 ani);
 • Certificatul de naştere al părinţilor sau buneilor sau documentul care confirmă faptul deportării de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940. În cazul persoanelor decedate se prezintă şi certificatul de deces;
 • Cazierul judiciar din ţara cetăţenia căreia o deţine solicitantul;
 • Certificatul de la locul de trai;
 • În cazul în care numai unul din părinţi dobândeşte cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, se prezintă consimțământul autentificat la notar al celuilalt părinte. În cazul recunoaşterii cetăţeniei Republicii Moldova copiilor minori în vârstă de la 14 până la 18 ani, se prezintă consimțământul lor autentificat de notar;
 • Taxa consulară pentru examinarea cererii este de 10 Euro. Adăugător taxei consulare se încasează taxa pentru acoperirea cheltuielilor aferente în mărime de 5 Euro.