Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

A A A

Emigrare autorizată

Durata serviciului: 30 minute
 
Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare.

 • Examinarea cererii în termen de 30 zile – 116 euro;
 • Examinarea cererii în termen de 45 zile – 102 euro.

Cetăţenii Republicii Moldova care au obţinut permis de şedere permanentă în Republica Aerbaidjan, Iran sau Georgia şi care doresc să se stabilească definitiv în aceste state, să-şi autorizeze în acest scop plecarea cu trai permanent în acest stat şi să obţină statutul de nerezident al Republicii Moldova. Obţinerea autorizării pentru plecarea cu domiciliu permanent în Republica Aerbaidjan, Iran sau Georgia nu afectează cetăţenia persoanei sau drepturile de cetăţean al Republicii Moldova.

Cetăţenii, care pleacă din Republica Moldova pentru a se stabili cu domiciliul peste hotare, au dreptul să-şi ia pe cont propriu bunurile ce le aparţin lor şi membrilor familiei, valuta câștigată în mod legal, să-şi menţină în proprietate bunurile ce le stăpânesc de drept în teritoriul republicii, precum şi mijloacele băneşti, hârtiile de valoare şi alte valori, care se păstrează în băncile Republicii Moldova. Scoaterea din ţară de către cetăţeni a obiectelor de artă şi altor valori se va face conform reglementărilor legislaţiei Republicii Moldova.

Pentru examinarea cererii de emigrare autorizată solicitantul va prezenta:

 • cererea-chestionar (se completează în Ambasadă şi se semnează personal de către solicitant);
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în orginal şi 2 fotocopii;
 • buletinul de identitate şi fişa de însoţire în orginal şi 2 fotocopii (se retrage);
 • permisul de şedere permanentă în Republica Austria sau Republica Slovacă (tradus în limba română) în orginal şi 2 fotocopii;
 • livretul militar (pentru recruţi sau supuşi militari) sau certificatul privind radierea din evidenţă militară în orginal şi 2 fotocopii (se retrage);
 • carnetul de pensionar sau adeverinţa eliberată de secţia de asistenţă socială despre predarea carnetului de pensionar în orginal şi 2 fotocopii (se retrage);
 • certificatul de naştere în orginal şi 2 fotocopii;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori, întocmit sau transcris* de către autorităţile Republicii Moldova (în vîrstă de pînă la 18 ani) în orginal şi 2 fotocopii;
 • certificatul de căsătorie întocmit sau transcris* de către autorităţile Republicii Moldova (doar pentru cei căsătoriţi sau văduvi) în orginal şi 2 fotocopii;
 • certificatul de divorţ întocmit sau transcris* de către autorităţile Republicii Moldova (doar pentru cei divorţaţi) în orginal şi 2 fotocopii;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei (doar pentru cei văduvi) în orginal şi 2 fotocopii;
 • certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decît de căsătorie sau divorţ) în orginal şi 2 fotocopii;
 • certificatul de la inspectoratul fiscal de stat privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat (cererea-chestionar se completează în Ambasadă şi se semnează personal de către solicitant);
 • consimţămîntul autentificat notarial sau la Ambasadă al unuia dintre părinţi, care a rămas să domicilieze în Republica Moldova, pentru domiciliere permanentă în străinătate a solicitantului împreună cu copilul minor, în cazul în care au copii minori comuni (în vîrstă de pînă la 18 ani), sau hotărârea instanţei de judecată privind decăderea unuia dintre părinţi din drepturile părinteşti sau stabilirea locului de trai a copilului cu unul din părinţi în orginal şi 2 fotocopii;
 • consimţămîntul, legalizat notarial sau la Ambasadă, al copilului cu vîrsta între 10 şi 18 ani, referitor la plecarea pentru domiciliere permanentă în străinătate împreună cu unul dintre părinţi în orginal şi 2 fotocopii;
 • actele de tutelă (curatelă), doar în cazul persoanelor declarate incapabile de către instanţa de judecată în orginal şi 2 fotocopii;
 • două fotografii color, 35x45 mm;

 

Toate documentele se prezintă în original + 2 copii. Toate documentele eliberate de organele competente franceze sau ale altui stat, urmează a fi apostilate şi traduse în limba română şi autentificate de către un traducător autorizat.
 • La depunerea cererii plata taxelor poate prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului.