Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

A A A

Acte notariale

Durata serviciului: 20 minute
Programarea este obligatorie cu excepția persoanei cu vîrsta peste 60 ani: un act notarial = o programare

 • procură în numele persoanei fizice - 15 euro
 • procură în numele persoanei juridice - 30 euro 
 • autentificarea testamentului - 15 euro
 • legalizarea semnăturilor de pe documente (declarații notariale) - 5 euro
 • efectuarea și legalizarea traducerii documentelor (pentru o pagină) - 10 euro
 • legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele (pentru o pagină) - 1 euro
 • autentificarea contractelor – 55 euro
 • certificarea unor fapte – 10 euro
 • eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de consulat – 5 euro
 • alte acte notariale - 25 euro
 • informații detaliate despre taxele pentru toate actele notariale pot fi vizualizate la rubrica taxe consulare și taxe aferente.
Consulatul poate întocmi următoarele acte notariale:
 • procuri - prin care o persoană poate împuternici o altă persoană sau mai multe persoane să reprezinte interesele sale pentru efectuarea unor acțiuni juridice;
 • declarații notariale - se va legaliza semnătura persoanei care întocmește declarația (exemplu: acord călătorie copil în străinătate, acord perfectare pașaport copil, altele);
 • legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele - se legalizează copii de pe documentul prezentat în original;
 • efectuarea și legalizarea traducerilor de pe documente - traducerea anumitor tipuri de documente și legalizarea traducerii;
 • autentificarea testamentului - prin care o persoană dispune pentru timpul când nu va mai fi în viață;
 • autentificarea contractelor (exemplu: contract matrimonial, de împrumut, de comodat, altele);
 • eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de Ambasadă/Consulat - se pot emite duplicate ale actelor notariale întocmite de consulat, la solicitarea persoanei care a întocmit actul sau a celei în favoarea căreia s-a întocmit actul;
 • certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege (exemplu: certificarea aflării persoanei în viață, altele);
 • alte acte notariale - orice alt act notarial permis de lege și neprevăzut în alte capitole în care se va autentifica înscrisul (exemplu: declarații de refuz sau accept de succesiune, altele).
 • actul de identitate valabil al cetățeanului Republicii Moldova în original (pașaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate cu fișa de însoțire /fișa de însoțire nu este necesară în cazul buletinului de tip nou).
 • copia actului de identitate al persoanei împuternicite sau informația exactă privind numele, prenumele, data/luna/anul nașterii și numărul documentului (buletin de identitate valabil dacă acțiunea urmează să se desfășoare în Republica Moldova, pașaport moldovenesc valabil și/sau carte de identitate emise de alte țări pe teritoriul cărora urmează să se desfășoare acțiunea în dependență de legislația acelor țări).
 • în cazul unor acțiuni planificate vizând bunurile imobile și/sau mobile se va prezenta originalul sau copii de pe documente oficiale pentru bunurile indicate sau adresa exactă și numărul imobilului, numărul cadastral, datele privind numărul de înmatriculare al vehiculului și numărul de identificare al vehiculului, marca acestuia, altele după caz.
 • în dependență de anumite situații particulare funcționarul consular poate cere solicitantului să prezinte alte informații sau acte ne prevăzute în acest compartiment.
 • în cazul declarației de însoțire a minorului reprezentantul legal va prezenta actele de identitate sau copii de pe actele de identitate ale copilului, pentru toate cetățeniile deținute de acesta, precum și copii de pe actele de identitate ale însoțitorului, pentru toate cetățeniile deținute de acesta sau datele exacte din acestea.
 • Pentru fiecare act notarial solicitantul trebuie să dispună de programare. Dacă persoana solicită două acte notariale, ea trebuie să posede două programări.
 • Actul notarial nu poate fi întocmit prin poștă – prezența solicitantului este obligatorie.
 • Actul notarial se întocmește în limba română și se eliberează în ziua adresării.
 • Legislația Republicii Moldova nu prevede un termen specific de valabilitate a unei procuri, astfel încât termenul acesteia va fi indicat la decizia solicitantului actului notarial.
 • Potrivit legislației Republicii Moldova pentru declarația de călătorie a minorului spre și dinspre Republica Moldova este suficient acordul unui reprezentant legal / părinte.
 • Legislația Republicii Moldova nu prevede un termen specific de valabilitate a declarației de călătorie a minorului, astfel încât termenul va fi indicat la decizia solicitantului actului notarial, cu posibilitatea indicării valabilității actului până la împlinirea vârstei de 18 ani a copilului, cu condiția indicării exacte a scopurilor călătoriilor, destinațiilor și mijloacelor de transport utilizate în acest sens.
 • Pentru cazul de călătorie a minorului deținător al cetățeniei altui stat, spre și dinspre teritoriul acelui stat, se recomandă verificarea informațiilor oficiale ale statului implicat.
 • Potrivit art. 1 alin. (3) din Legea nr. 269 din 09.11.1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, minorul care a împlinit vârsta de 14 ani și învață în străinătate, poate călători singur în statul în care își face studiile și să revină în țară, în baza acordului părintelui exprimat prin declarație notarială valabilă un an de studii. Această declarație notarială poate fi întocmită la Ambasadă/Consulat și este obligatorie spre prezentare la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, împreună cu actul de înmatriculare la instituția de învăţământ respectivă.
 • În ziua solicitării serviciului plata taxelor poate fi efectuată prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului.